Dziś jest środa, 27 maja 2020 r. Do konca roku szkolnego pozostalo89 dni
Szkoła
Nasz patron Historia szkoły Budynki i pomieszczenia Fotogaleria Oferta szkoły Dyrekcja Swietlica proponuje Pomoc pedagogiczna Biblioteka proponuje BIP Nauczyciele Sukcesy sportowe i inne Jadłospis Statut Rekrutacja Projekt edukacyjny Dziennik elektroniczny Przedszkole Pliki do pobrania przedszkole Pedagog Świetlica Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 Biblioteka Pliki do pobrania Kontakt
 
Czas ucieka!Dbaj o minuty, a godziny, dni i lata
same o siebie zadbają.
Bo sztuka życia, to mądre wykorzystanie czasu.

 
 
Ciekawe strony
Urzšd Miejski
Regulamin

 

Pogoda


 


 

Aktualności
 


INFORMACJA
Zasady konsultacji w szkole oraz zasady organizacji zajęć
rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej w Czernej

I. Zasady konsultacji grupowych i indywidualnych w szkole
1. Konsultacje mają charakter dobrowolny.
2. Uczniowie korzystają z konsultacji za zgodą rodziców.
3. Konsultacje służą wyjaśnieniu trudnych dla uczniów kwestii, usystematyzowaniu materiału lub
umożliwieniu poprawy oceny na potrzeby klasyfikacji.
4. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby.
5. Dyrektor szkoły ustala harmonogram konsultacji uwzględniają potrzeby uczniów oraz możliwości
organizacyjne szkoły; w pierwszej kolejności umożliwia się organizację konsultacjiz przedmiotów
zdawanych na egzaminach.
6. Harmonogram może być modyfikowany w miarę potrzeb.
7. Uczeń jest zobowiązany do udziału w konsultacjach, jeśli wcześniej zgłosił taką potrzebę.
8. Uczeń może zrezygnować z konsultacji najpóźniej do godz. 10.00 dzień przed wyznaczonym
terminem, wysyłając wiadomość do nauczyciela prowadzącego konsultacje.
9. Uczniowie i nauczyciele muszą przestrzegać zasad: minimum 4 m2 na osobę w danym
pomieszczeniu, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami
w sali podczas konsultacji.
10. W szkole, w miarę możliwości, jest wyznaczona stała sala do konsultacji dla tej samej grupy.
11. Następne konsultacje, w tej samej sali i w tym samym dniu dla innych osób, dla nowej grupy,
mogą się odbywać po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych
i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
12. Jeżeli konsultacje trwają dłużej niż 45 minut nauczyciel organizuje 15 minutową przerwę.
13. Podczas przerw uczniowie przestrzegają zasad dotyczących dystansu i higieny.II. Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych
1. Zajęcia rewalidacyjne mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo dzieci/uczniów w nich zależy
od decyzji rodziców.
2. Terminy ustala nauczyciel prowadzący zajęcia w porozumieniu z rodzicami; o terminie lub
o zmianach terminu powiadamia dyrektora szkoły.
3. Dopuszcza się organizację 2 godzin zajęć rewalidacyjnych z uczniem/dzieckiem w jeden dzień;
w takiej sytuacji należy uwzględnić przerwy konieczne ze względu na higienę pracy oraz potrzebę
wykonania ewentualnych czynności dezynfekcyjnych.
4. W miarę możliwości należy używać osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz
informować dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób
dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.
5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia.
Marzena Banaczyk-Niemiec
Dyrektor Szkoły

KOMUNIKAT !!!
Komunikat w sprawie uruchomienia oddziału przedszkolnego ( dokumenty do pobrania z zakładce PLIKI DO POBRANIA PRZEDSZKOLE )


Uprzejmie informuję Państwa, że w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, oddział przedszkolny za zgodą organu prowadzącego nadal zawiesza działalność opiekuńczo- wychowawczą do 24 maja 2020r. Powyższa decyzja wynika z troski o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci. Wznowienie zajęć oddziału przedszkolnego- to nie jest powrót do organizacji zajęć przed pandemią, ale ma na celu zapewnienie opieki dzieciom, w sytuacji kiedy Rodzice nie mogą pogodzić pracy z opieką nad dzieckiem, w szczególności dotyczy to Rodziców pracujących w zawodach bezpośrednio związanych z walką z koronawirusem. Ilość dzieci w w grupie przedszkolnej ma być ograniczona, jednakże nie mniejsza niż 6-ro i nie większa niż 12- ro dzieci. Na obecną chwilę z tych i wyżej wymienionych powodów oddział przedszkolny nie funkcjonuje. Prosimy o wyrozumiałość, bo zdrowie i życie jest darem najcenniejszym.
Jednocześnie informuję, iż z dniem 24 maja 2020 r. przygotowujemy się do uruchomienia oddziału przedszkolnego.
Oddział przedszkolny będzie czynny zgodnie z godzinami zadeklarowanymi przez rodziców w deklaracjach przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w stanie epidemii, jednak nie dłużej niż dotychczasowy czas jego pracy.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego liczba miejsc w oddziale przedszkolnym jest ograniczona.

W oddziale przedszkolnym będzie obowiązywał rygor sanitarny (m.in. z sali zostanie usunięty dywan, ograniczona zostanie ilość zabawek, dzieci nie będą mogły przynosić żadnych swoich przedmiotów i zabawek) oraz szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w oddziale. Dzieci będą odbierane/przekazywane rodzicom przy drzwiach wejściowych do szkoły. Na terenie szatni będzie mogło przebywać tylko 1 dziecko. Przy wejściu do szkoły dzieci będą miały mierzoną temperaturę.

W czasie epidemii pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału przedszkolnego mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.
Deklarację przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w czasie epidemii oraz wymagane oświadczenia (podpisanie oświadczeń jest obowiązkowe, brak podpisu powoduje, że dziecko nie zostanie przyjęte do oddziału przedszkolnego) dostępne są na stronie internetowej szkoły – w zakładce: Oddział przedszkolny.

Własnoręcznie podpisane dokumenty należy dostarczyć w terminie od 20.05.2020 r. do 22.05.2020 r. do godz. 11.00 w formie skanu na adres e-mailowy szkoły: spczerna@onet.pl, bądź w formie papierowej do skrzynki pocztowej znajdującej się szkole.
Obowiązujące w czasie epidemii procedury zamieszczone są w zakładce: Oddział przedszkolny. Proszę Rodziców o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami i ich przestrzeganie.
Marzena Banaczyk-Niemiec
Dyrektor Szkoły

KOMUNIKAT !!!
Wznowienie pracy szkoły ( dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA )

Szanowni Rodzice,
Informuję, że z dniem 18 maja 2020 r. następuje stopniowe wznowienie pracy w Szkole Podstawowej im. mjr Józefa Ryłko w Czernej.

Harmonogram wznawiania zajęć:
1. od 18 maja br. - możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych w tym rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
2. od 25 maja br. – możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz możliwość uczestnictwa uczniów klasy VIII w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach;
3. od 1 czerwca br. – możliwość korzystania z konsultacji dla uczniów wszystkich klas.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, w czasie epidemii, liczba miejsc na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i konsultacjach jest ograniczona, uzależniona od powierzchni danej sali – minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów nie może by mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczyciela).

W okresie stanu epidemii w szkole będzie obowiązywał rygor sanitarny (m.in. z sal zostaną usunięte dywany, przedmioty i sprzęt, których nie można skutecznie umyć, uprać i zdezynfekować, odległość między stanowiskami uczniowskimi będzie wynosiła 1,5 m) oraz szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania uczniów do/z szkoły oraz ich pobytu w szkole. Rodzice nie będą mogli wchodzić do budynku szkoły.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki będą realizowane w szkole i dostosowane do czasu wskazanego przez rodzica w deklaracji przyjęcia ucznia na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych jednak nie dłużej niż dotychczasowy czas pracy świetlicy szkolnej.

W czasie epidemii pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze mają uczniowie, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.
Deklarację przyjęcia ucznia do szkoły na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w czasie epidemii oraz wymagane oświadczenia (podpisanie oświadczeń jest obowiązkowe, brak podpisu powoduje, że uczeń nie zostanie przyjęty na ww. zajęcia) dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce pliki do pobrania
Własnoręcznie podpisane dokumenty należy dostarczyć w terminie od 20 maja 2020 r. do 22 maja 2020 do godz. 11.00 w formie skanu na adres mailowy szkoły spczerna@onet.pl, bądź w formie papierowej do skrzynki pocztowej znajdującej się w szkole.
Konsultacje indywidualne lub w małych grupach będą odbywały się na terenie szkoły wg harmonogramu ustalonego przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych po rozpoznaniu potrzeb uczniów. Informację o terminie konsultacji uczeń otrzyma od nauczyciela. Warunkiem uczestnictwa w konsultacjach jest złożenie przez ucznia w dniu, w którym po raz pierwszy uczestniczy w konsultacjach, oświadczeń podpisanych przez rodziców, które są określone w załączniku do Procedur bezpieczeństwa dotyczących wznawiania pracy Szkoły Podstawowej im. mjr Jozefa Ryłko w Czernej i dostępne w zakładce pliki do pobrania
Obowiązujące w czasie epidemii procedury zamieszczone są na stronie internetowej szkoły.
Proszę Rodziców o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami i ich przestrzeganie.

Marzena Banaczyk-Niemiec
Dyrektor Szkoły


Szanowni Państwo,
Wszystkie dokumenty, które otrzymali Państwo wczoraj przez e-dziennik, dotyczące uruchomienia oddziału przedszkolnego oraz wznowienia pracy szkoły będą dostępne na naszej stronie internetowej w dniu dzisiejszym około godziny 13.00


<< 1 z 73 >>

 

 

Szkoła Podstawowa w Czernej
Czerna 274
32 - 063 Krzeszowice